محوطه سازی

کلیه امور و خدمات مربوط به محوطه سازی مانند جدول کاری ساخت آبنما و فواره و فضای سبز و میدان سردر و تندیس